I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Quentino.cz (Quentino). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
 2. Provozovatelem internetového obchodu je David Šeffer, Třešňová 5280, 722 00 Ostrava, IČ: 88059561, DIČ: CZ8511095989

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Quentino jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí bez výhrad.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Dodávka na adresu bude realizována prostřednictvím zvolené dopravní služby. Aktuální nabídka dostupných způsobů dopravy včetně jejich ceníku je dostupná v průběhu objednávkového procesu a je závazná.
 7. Veškeré zboží bude expedováno nejpozději do druhého dne od objednávky, veškeré zboží je skladem v České republice, pokud není uvedeno jinak.
 8. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován na stránkách internetového obchodu.
 9. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Quentino, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje slouží pouze pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím osobám.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby uvedenými v bodech IIIb-IIIe:
 2. Na dobírku zvoleného přepravce kupujícím v objednávce
 3. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1022187464/6100, vedený u Equa bank (dále jen „účet prodávajícího“)
 4. Bezhotovostně pro zákazníky Slovenska a ostatních zemí EU na účet prodávajícího IBAN:CZ1461000000001022187464 BIC:EQBKCZPP, Měna: CZK vedený u Equa bank
 5. Online platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay
 6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 7. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající JE plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji spolu se zbožím.
 12. Při platbě online kartou přes platební bránu GoPay, bude zákazníkovi odeslána EET účtenka se všemi náležitostmi dle § 20 zákona o EET e-mailem.

IV. REKLAMACE

 1. Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem a současným, případně následným vyplněním reklamačního formuláře, který je třeba poslat v tištěné podobě spolu s reklamovaným zbožím na adresu David Šeffer, Třešňová 5280, 722 00 Ostrava.
 2. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu nebo obsahu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka. 
 3. Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.
 4. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 5. Reklamace zboží vyřizujeme e-mailem na info@quentino.cz

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 2. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené či znečištěné odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.
 3. Pokud bylo kupujicímu poskytnuto jakékoliv zvýhodnění, sleva nebo mu byl zaslán dárek za objednávku, má kupujicí nárok na vrácení maximálně celkové zaplacené částky a je povinen vrátit také dárek, který obdržel a to v neporušeném stavu.
 4. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se z hygienických důvodů nevztahuje na produkty z kategorie "Ponožky".

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a kontakty pro upřesnění objednávky.
 2. Kupující prohlašuje, že v objednávkovém formuláři zadal správnou kontaktní emailovou adresu, na kterou bude informován o důležitých okolnostech týkajících se jeho objednávky. Kupujicí souhlasí s tím, že veškeré informace a oznámení zaslané prodávajícím na tuto emailovou adresu jsou považovány za doručené a kupujicí je bere na vědomí.
 3. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 4. Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku nebo zažádat o reklamaci.
 5. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 6. Při přebírání zásilky od přepravní společnosti v případě platby dobírkou je důležité si vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky. Důležité pro případné reklamační řízení.
 7. V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 9. „V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

             Česká obchodní inspekce
             Ústřední inspektorát – oddělení ADR
             Štěpánská 15
             120 00 Praha 2
             Email: adr@coi.cz
             Web: adr.coi.cz

             Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace ohledně Ochrany osobních údajů naleznete na: quentino.cz/ochrana-osobnich-udaju
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 3. Registrační číslo subjektu přidělené úřadem pro ochranu osobních údajů je: 00073970 a tato registrace je veřejně dohledatelná na www.uoou.cz

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu Quentino.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

  

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ DLE § 25 ZÁKONA O EET

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.", eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu"

 

navigation